Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Leefstijlcoach: Linda Schrurs, handelende als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach.
Cliënt:de persoon aan wie door de leefstijlcoach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Locatie: Er wordt coaching op locatie aangeboden, liefst in de eigen omgeving van de cliënt. Mochten hier bezwaren voor zijn dan kan uitgeweken worden naar het praktijkadres.
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de leefstijlcoach is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De leefstijlcoach geeft coaching en advies aan de cliënt op een afgesproken vaste locatie, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het adres wordt de cliënt maar ook de leefstijlcoach per direct op de hoogte gesteld.

De leefstijlcoach biedt coaching en advies. De leefstijlcoach biedt geen behandeling of therapie van gezondheidsklachten aan.

Artikel 3: Basis
De leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de cliënt de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd online of op de afgesproken locatie aanwezig te zijn, dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken dag én tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, of geen berichtgeving plaats vind, is de leefstijlcoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De leefstijlcoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Geldigheid Strippenkaart
De Natuurlijke Verbinding biedt een strippenkaart aan. Deze strippenkaart geldt voor 10 coachingssessies van één uur. Wanneer de cliënt kiest voor de strippenkaart wordt deze vooraf  betaald. De strippenkaart is maximaal 2 jaar geldig na datum van betaling. Indien geen gebruik gemaakt wordt van alle strippen, vindt geen restitutie van de kosten plaats.

Artikel 7: Workshops en lezingen

De Natuurlijke Verbinding biedt workshops en lezingen aan. Aan deze workshops en lezingen zijn aanvullende voorwaarden verbonden. De aanmelding is voldaan wanneer de betaling vooraf heeft plaatsgevonden. Bij annulering door de aanmelder tot 2 weken van te voren wordt het hele bedrag teruggestort. Bij annulering door de aanmelder tussen 2 weken en 1 week van te voren dan wordt 50% van het betaalde bedrag teruggestort. Bij annulering binnen een week dat de workshop of lezing plaatsvindt, vindt er geen restitutie plaats. Wanneer een aanmelding voor meerdere personen wordt gedaan, is de aanmelder ervoor verantwoordelijk dat de mededeelnemers op de hoogte zijn van de voorwaarden voor betaling, annulering en restitutie.

Wanneer de workshop of lezing door de Natuurlijke Verbinding wordt geannuleerd, wordt de mogelijkheid geboden de workshop of lezing op een andere datum te volgen. Wordt er geen overeenstemming over een andere datum bereikt, dan komt het volledige bedrag voor restitutie in aanmerking.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
De leefstijlcoach behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 9: Betaling
Betaling aan de leefstijlcoach dient door overschrijving plaats te vinden, op het door de leefstijlcoach opgegeven rekeningnummer.
De cliënt ontvangt in de week van het kennismakingsgesprek of coachingssessie een factuur, dit geldt eveneens voor de intake en het opstellen van het leefstijlplan in de week van het eerste intakegesprek. Indien reiskosten berekend worden zullen deze vermeld worden op de factuur. De cliënt ontvangt voorafgaand aan het ingaan van de strippenkaart een factuur voor de strippenkaart.
De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.
Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de leefstijlcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Terugbetaling van een betaald bedrag is alleen mogelijk indien de leefstijlcoach niet in staat is de overeengekomen dienstverlening te leveren.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De leefstijlcoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 11: Gegevens en informatie
De leefstijlcoach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de leefstijlcoach verlangende gegevens en informatie, in de vorm en op de manier als door de leefstijlcoach aangegeven, heeft verstrekt aan de leefstijlcoach.
Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De leefstijlcoach heeft in dit geval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop gevraagde gegevens en informatie compleet zijn. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de leefstijlcoach verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de leefstijlcoach zal ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 12: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Natuurlijke Verbinding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van De Natuurlijke Verbinding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Natuurlijke Verbinding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacyverklaring

De Natuurlijke Verbinding De Natuurlijke Verbinding, gevestigd aan Heistraat 50 5614 GK Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.denatuurlijkeverbinding.nl Heistraat 50 5614 GK Eindhoven +31621462016

Linda Schrurs is de Functionaris Gegevensbescherming van De Natuurlijke Verbinding. Zij is te bereiken via info@denatuurlijkeverbinding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Natuurlijke Verbinding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Natuurlijke Verbinding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging

– seksuele leven

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Natuurlijke Verbinding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– De Natuurlijke Verbinding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Natuurlijke Verbinding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Natuurlijke Verbinding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Natuurlijke Verbinding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: De wettelijke termijn die de belastingdienst hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Natuurlijke Verbinding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Natuurlijke Verbinding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Natuurlijke Verbinding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Natuurlijke Verbinding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@denatuurlijkeverbinding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Natuurlijke Verbinding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Natuurlijke Verbinding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denatuurlijkeverbinding.nl